Definitie
In deze algemene voorwaarden van de Nederlandse zorgacademie hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

Scholing: De cursus, bij of nascholing die door de Nederlandse zorgacademie op de locatie van de Nederlandse zorgacademie of een door de Nederlandse zorgacademie te bepalen locatie worden gegeven.
Kandidaat: Iedere persoon die met de Nederlandse zorgacademie een overeenkomst (*) heeft gesloten. Of heeft gereageerd op of verzoek om te volgen scholing en of offerte.
Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging (2), die de Nederlandse zorgacademie ten behoeve van de kandidaat heeft verricht en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

(2) Onder digitaal verstaan wij bij de Nederlandse zorgacademie, mailconversatie via de DNZA mail en berichten via Whatsapp.

Aanmeldingen voor scholing
Aanmeldingen voor scholingen dienen schriftelijk en/of digitaal middels digitale conversatie (2)

Een overeenkomst tussen de kandidaat en de Nederlandse zorgacademie treedt in werking indien er een digitaal akkoord op de scholing is gegeven. De Nederlandse zorgacademie een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen.

Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.

Annulering 
Indien kandidaat binnen 14 werkdagen (ma t/m vrij) voor aanvang van de scholing verzoekt om verschuiving dan wel annulering van een training dan is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk of digitaal via de contactpersoon van de Nederlandse zorgacademie worden behandeld. En dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van de Nederlandse zorgacademie. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk en of digitaal zijn bevestigd door de Nederlandse zorgacademie.

De Nederlandse zorgacademie heeft het recht voor om na het sluiten van de overeenkomst de tijden te wijzigen. Na wijzigingen van tijden heeft de kandidaat het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

De Nederlandse zorgacademie heeft het recht de scholing op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan kandidaten en of een zieke instructeur/docent.
Bij deze onvoorziene omstandigheden heeft de kandidaat het recht op verschuiving van de scholing en of restitutie van de scholing.

Annuleren na het verlopen van de wettelijke bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. De kandidaat mag kosteloos een andere kandidaat in zijn/haar plaats sturen. Dit dient wel voor aanvang van de scholing digitaal te worden bevestiging door de contactpersoon van de Nederlandse zorgacademie.

Prijzen
De Nederlandse zorgacademie hanteert vastgestelde prijzen

Tenzij anders aangegeven zijn de scholingskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.

-Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden.
-De Nederlandse zorgacademie is verplicht vooraf aan de scholing de prijs van de scholing vrij te geven aan de kandidaat.
-De prijzen van de Nederlandse zorgacademie zijn per scholing opgesteld. Prijzen kunnen worden opgevraagd worden bij de contactpersoon van de Nederlandse zorgacademie.

Facturering en betaling
– De kandidaat zal de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 kalenderdagen na facturatie aan de Nederlandse zorgacademie voldoen.

Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

Indien de kandidaat de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft de Nederlandse zorgacademie het recht de cursist te weigeren voor de scholing, onverminderd de verplichting van kandidaat het verschuldigde bedrag te betalen.

Terugbetaling 
Indien er sprake is van een restitutie, dan zal de Nederlandse zorgacademie de door de kandidaat betaalde geld terugbetalen dan gebeurt dit binnen 10 werkdagen.
Lesstof
Trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij de Nederlandse zorgacademie of haar licentiegevers.

Wanneer de kandidaat trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de scholing zal dit in goed overleg voor beide partijen zijn.

Aansprakelijkheid materiaal
Wanneer schade aan materiaal is veroorzaakt door opzet of grove schuld door de kandidaat zal de Nederlandse zorgacademie de schadeverhalen op de kandidaat. De kandidaat zal alle schade vergoeden die de Nederlandse zorgacademie leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van de Nederlandse zorgacademie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de Nederlandse zorgacademie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: brand, stakingen, ongevallen, ziekte en computer/materiaalstoringen; dit alles zowel bij de Nederlandse zorgacademie als op de locatie waar scholing plaats vindt.

Ziekte van instructeur/docent
Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal de Nederlandse zorgacademie indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Nederlandse zorgacademie de kandidaat hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen.
Bij deze onvoorziene omstandigheden heeft de kandidaat het recht op verschuiving van de scholing en of restitutie van de scholing.

Privacy en geheimhouding
De Nederlandse zorgacademie draagt zorg  voor privacy en geheimhouding van gegevens van de kandidaat.

Wanneer er tijdens een scholing beeld materiaal wordt genomen, zal dit uitsluitend in overleg met de kandidaat gaan wanneer dit voor sociale doeleinde gebruikt gaat worden.